Bijen en biodiversiteit (4)

Boeiend Bloeiend Bedrijventerrein Grote Polder

In eerdere blogs schreef ik al over diverse activiteiten die plaatsvinden rond de bij. Gemeente Zoeterwoude werkt in Groene Cirkel Bijenlandschap met heel veel partijen samen aan een bloemrijk netwerk dat (wilde) bijen voldoende voedsel en nestgelegenheid biedt en het landschap aantrekkelijker en kleurrijker maakt. Het bijenlandschap levert daarmee een bijdrage aan biodiversiteit.

In deze blog ga ik wat dieper in op deze term. Vervolgens maak ik dat concreet door de vertaling te maken naar het bijenlandschap.

Biodiversiteit

Biodiversiteit is een veelomvattend begrip. Het is de term die gebruikt om de soortenrijkdom op aarde mee aan te geven. Biodiversiteit gaat dus over soortenrijkdom , over verschillende soorten bloemen, planten en dieren. Het gaat tegelijkertijd om meer, om de sbiodiversiteitamenhang van soorten met elkaar en hun leefomgeving. Deze ecosystemen leveren schone lucht, waterberging, opvang van CO2, bestuiving van ons voedsel en ruimte voor ontspanning. Onmisbaar voor een gezonde leefomgeving!

Wereldwijd staat biodiversiteit onder druk. Door menselijk handelen: door bebouwing en verkeer, door intensief gebruik als landbouwgrond, door klimaatverandering. Zowel nationaal als internationaal is het beleid er op gericht om ongewenste veranderingen in de soortenrijkdom tegen te gaan. Dat gebeurt onder andere met natuurbeschermingsbeleid, bijvoorbeeld door het aanwijzen van beschermde gebieden. Meer en meer komen we tot het inzicht dat alleen het in standhouden van beschermde gebieden niet voldoende zekerheid bieden. Minstens net zo belangrijk is het om die gebieden via het tussenliggende landschap met elkaar in verbinding te brengen. Het inzetten op een groene infrastructuur levert daarmee een groter rendement op dan oplossingen die gericht zijn op één doel.

Bijenlandschap

De gemeente Zoeterwoude stimuleert biodiversiteit binnen en buiten de bebouwde kom. Bijvoorbeeld door de aanleg van natuurvriendelijke oevers, bloemrijke bermen, stimuleren van biodiversiteit op bedrijventerreinen en deelname aan het platform Groene Cirkels. Groene Cirkels Bijenlandschap is alweer enkele jaren bezig als project. De kaart laat zien hoe via het bijenlandschap gebieden met elkaar in verbinding worden gebracht. Het gaat bij deze gebieden niet zozeer om beschermde natuurgebieden, maar het laat wel duidelijk zien op welke wijze biodiversiteit ondersteund kan worden. In de film die gemaakt is bij de opening van het Boeiend Bloeiend Bedrijventerrein Grote Polder wordt ook helder aangegeven op welke wijze de bovengeschetste werkwijze uitpakt.

Voor degenen die meer over de resultaten van het bijenlandschap willen weten: Eerder dit jaar is er over de periode april 2015 -maart 2017 een evaluatie geschreven.

Leeskring op 11 september over “Niet de kiezer is gek” met Tom van der Meer

“Wie niet beter weet zou denken dat Nederland te kampen heeft met een diepgaande democratische crisis”.  Zo begint Tom van der Meer zijn publicatie “Niet de kiezer is gek”. Nepparlement, partijkartel, de boze witte man, de kloof tussen burger en elite. Termen, die we met de regelmaat van de klok tegen komen in de media”. Echter: “Het probleem ligt niet bij de kiezer maar bij de politici”, aldus Tom van der Meer.

Tijdens de leeskring van maandag 11 september 2017 staat de “Niet de kiezer is gek” centraal. Tom van der Meer houdt in dit boek een pleidooi voor een herwaardering van de kiezer. Hij houdt de gevestigde politieke partijen, dus ook het CDA, een duidelijke spiegel voor. “Niet de kiezer is gek” is wel omschreven als een onmisbare en nuchtere aanvulling in het debat over onze democratie, “ en werpt een belangrijke steen in de poel van de verandering”. Tom van der Meer gaat met ons in gesprek tijdens deze avond.

Prof. dr. Tom van der Meer is hoogleraar Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Van der Meer doet onder andere onderzoek naar politiek vertrouwen, kiesgedrag en het Nederlandse partijstelsel. Leeskringen worden georganiseerd door de CDA BSV afdeling Zuid-Holland, in samenwerking met de Scholingscommissie.

Deze leeskring is onderdeel van een bredere bezinning rond de toekomst van politieke partijen. Op vrijdag 29 september organiseert de CDA BSV afdeling Zuid-Holland een conferentie rond het thema “Het CDA van de toekomst: hoe kan het CDA zich ontwikkelen tot moderne volksbeweging?”

Ook Christen Democratische Verkenningen, het kwartaalblad van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA,  heeft dit jaar twee themanummers gepubliceerd, over “De toekomst van politieke partijen” en “Het CDA als christendemocratische beweging:  tussen staat en straat”.

In het kort:

Wat:                Leeskring “Niet de kiezer is gek”, met Tom van der Meer

Wanneer:        Maandag 11 september 2017

Waar:              Koffiekamer Provinciehuis Zuid-Holland te Den Haag

Hoe laat:         19.30 uur – 21.30 uur

Aanmelden:    Stuur s.v.p. uiterlijk 6 september a.s. een mail naar mrarieslob@hetnet.nl

 

Wonen in Zoeterwoude

Wonen in Zoeterwoude. De komende jaren wordt er fors gebouwd in Zoeterwoude. Tot en met 2019 worden er 785 woningen gebouwd, het merendeel aan de Rijndijk.

In de jaren 2010 tot en met 2016 zijn er 261 woningen gebouwd, waarvan 104 sociaal. Met een percentage van ruim 38% zit Zoeterwoude daarmee boven de norm van 35% sociale woningbouw, die voor Zoeterwoude geldt. In andere omliggende gemeenten ligt de norm voor sociale woningbouw op 20 tot 30%. Voor de periode 2010 – 2019 is het percentage sociale woningbouw 36,5%. De verschillende bouwplannen voor de toekomst bevinden zich in verschillende stadia. In de onlangs gepresenteerde folder Wonen in Zoeterwoude staat per project aangegeven in welke fase het project zich bevindt, de locatie en de contactgegevens van de ontwikkelaars. Op de website van de gemeente is deze informatie trouwens ook terug te vinden. Tevens zijn alle nieuwbouwprojecten terug te vinden op een interactieve digitale kaart.

Toekomstbestendigheid

Uit onderzoek blijkt dat Zoeterwoude de komende jaren te maken krijgt met vergrijzing. Dat heeft consequenties voor onze bouwplannen. Daarnaast blijft ook de behoefte aan starterswoningen. In woningbouwplannen blijven we daarom aandacht houden voor zowel senioren als starterswoningen.

Het is van groot belang dat het voorzieningenniveau van Zoeterwoude op peil blijft. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld winkels, sportaccommodaties en sociale en culturele activiteiten. Om die voorzieningen te kunnen behouden is het van belang dat een evenwichtige bevolkingsopbouw wordt gestimuleerd. Dat betekent seniorenwoningen, starterswoningen, maar ook (jonge) gezinswoningen. Door voor die verschillende doelgroepen woningen te realiseren, leveren we een bijdrage aan de levensvatbaarheid van Zoeterwoude, de aanwezige voorzieningen en daarmee de leefbaarheid van onze gemeente.

Wonen in Zoeterwoude is een thema dat blijvend aandacht vraagt.

Ook uit het woonwensenonderzoek dat de werkgroep Wonen van Zoeterwoude voor Elkaar heeft verricht, komen opnieuw de woonwensen onder jongeren naar voren. Het onderzoek geeft een inkleuring van de lijnen uit de Woonvisie Zoeterwoude 2025.

 

Eerder in mei kreeg ik de resultaten van dat onderzoek overhandigd tijdens een bijeenkomst, waar een goede discussie plaatsvond. De werkgroep Wonen zal deze avond eerst evalueren; daarna zullen we contact hebben over hoe het vervolg vorm te geven.

Poort Groene Hart Zoeterwoude steeds leuker!

De Poort Groene Hart Zoeterwoude wordt steeds steeds leuker.

In de afgelopen periode is hard gewerkt aan een interactieve kaart, die te vinden is op deze site. Via je smartphone of tablet kun je de streek ontdekken.

De kaart geeft de verschillende fiets- en wandelknooppunten weer. Ook is via de interactieve kaart toeristische informatie te krijgen.

Kaasboeren op de route zijn te herkennen aan foto’s die op hun erf geplaatst zijn. Op die foto’s zit ook een QR-code. Door deze code te lezen met je smartphone kun je een kijkje nemen in de betreffende boerderij.

Ook op deze manier is Poort Groene Hart (Recreatief Transferium) ‘een prima start voor een dag plezier in de polders.’

Recreatief Transferium

Het Recreatief Transferium, zoals de Poort Groene Hart Zoeterwoude oorspronkelijk heette, wordt steeds leuker. Een belangrijke bijdrage aan de hierboven geschetste interactieve kaart heeft Gemma Breedijk van Boer en Goed geleverd. In samenwerking met ondermeer de gemeente is op het terrein van Poort Groene Hart zelf is sinds kort ook een ontdekkingspad voor kinderen te vinden. En ook voor goede Zwitserse wandelschoenen (Kyboot) kun je er sinds kort terecht. Leuk om te melden is dat het eerste verkoopadres van deze wandelschoenen in Nederland is.

Via http://www.poortgroenehart.nl zijn alle ondernemers te vinden die er nu gevestigd zijn.

 

Het Hart van Holland – de volgende stap

Deze week zijn in de stuurgroep de zienswijzen besproken, die de afgelopen periode zijn ingediend op ‘Het Hart van Holland – Agenda voor een Omgevingsvisie 2040’. De concepttekst is te vinden op deze website.

Naar het oordeel van de stuurgroep geven de zienswijzen geen aanleiding tot het aanpassen van de tekst. Gesproken is over het het verdere proces. Enerzijds heeft dat proces betrekking op de besluitvorming de komende periode door de raden.

Voor Zoeterwoude betekenen deze afspraken de het de bedoeling is dat ‘Het Hart van Holland’  op 1 juni a.s. in de Voorronde besproken wordt, en dat in de raadsvergadering van 6 juli a.s. door de gemeenteraad besloten zal worden. Het uitgangspunt is dat de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten voor de zomer besluiten, zodat er, naar verwachting, ook voor de zomer een vastgestelde agenda voor een Omgevingsvisie 2040 is.

Landschap, groen en biodiversiteit

Er is ook gesproken over het vervolg na de vaststelling. Aan alle deelnemende gemeenten is gevraagd wie het voortouw wil nemen bij het verder aan de slag met één van de deelthema’s. Voor het onderwerp ‘Landschap, groen en biodiversiteit’ zal Zoeterwoude de trekker zijn. De stuurgroep zal intact blijven als platform om informatie en kennis te delen, en waar nodig ook om knopen door te hakken.