Hundertwasser in Zoeterwoude!?

Swetterhage realiseert een bijzonder gebouw: het Hundertwassergebouw

Swetterhage, gevestigd in Zoeterwoude, is druk bezig om een bijzonder dagbestedingsgebouw op hun terrein te realiseren: het Hundertwassergebouw. Swetterhage (onderdeel van de Gemiva – SVG Groep) is een woon- en leefgemeenschap waar ruim 300 cliënten wonen, werken en recreëren.

Het te realiseren gebouw heet ‘Ehren-Stätte der Natur’. Het dagbestedingsgebouw wordt gebouwd naar een idee van Friedensreich Hundertwasser. Deze Oostenrijkse kunstenaar is bekend door zijn kleurrijke gebouwen. Hij was voorvechter van een mens- en milieuvriendelijke bouwwijze. Hundertwasser houdt niet van rechte, strakke lijnen. Die beletten mensen om buiten de getreden paden te gaan, is zijn opvatting. Zijn ontwerpen zijn heel kleurrijk.

Waarom een Hundertwassergebouw?

De bijzondere ontwerpen van Hundertwasser sluiten goed aan op de behoeften van mensen met een verstandelijke beperking: er is sprake van een positief effect op hun welzijn. Gebruikers kunnen eenvoudiger hun weg vinden door het gebruik van natuurlijke en organische vormen. Er is veel licht, veel groen en veel kleur. Daardoor is een Hundertwassergebouw ook heel vrolijk. Hundertwasser noemde dat ‘een derde huid’.

Omdat het gebouw een bijzonder gebouw is, trekt het ook belangstellenden aan. Bijvoorbeeld kunst- en architectuurliefhebbers. Bewoners van Swetterhage komen op een veilige en creatieve manier in contact met de samenleving.

Voordat het gebouw gebouwd kan worden is er nog veel geld nodig

De meerkosten van de realisatie van dit bijzondere gebouw komen niet uit zorggelden. Normaal kost het bouwen van een dagbestedingsgebouw met een dergelijke omvang ongeveer 8 miljoen euro. Gemiva SVG haalt de meerkosten van het Hundertwassergebouw bij elkaar door crowfunding, sponsorgelden en fondsen. Die meerkosten zijn ongeveer € 2 miljoen. Pas als dat bedrag bij elkaar is, start de bouw van ‘Ehren-Stätte der Natur’.

Meer informatie is beschikbaar

Je kunt terecht op de website van Gemiva. Of bekijk deze flyer.  TV West heeft over het Hundertwassergebouw een documentaire gemaakt.

Aan de slag voor sterke winkelgebieden

Het is alweer even geleden dat de Retailvisie Leidse Regio 2025 is vastgesteld. Dat is één van de projecten van Economie071. In Economie071 werken gemeenten, ondernemers en onderwijs uit de Leidse regio samen. Doel van de samenwerking is het versterken van de economische structuur van de regio.  De retailvisie schetst een beeld van sterke winkelgebieden in de Leidse regio. Het opstellen en het hebben van een visie is één, het realiseren van gestelde doelen is een tweede. Daarom is, aansluitend op de visie, gewerkt aan plannen van aanpak hoe zover te komen.

Sterke winkelgebieden

In 2017 heeft het Expertteam Winkelgebieden samen met de winkelgebieden en (vastgoed-)eigenaren gewerkt aan het opstellen van uitvoeringsplannen.  Dat proces heeft geleid tot een aantal algemene regiobrede acties. Daarnaast is per winkelgebied een actieplan opgesteld. Het is dus geen nieuw beleid, maar een uitvoeringsdocument. De stuurgroep heeft een en ander eind vorig jaar vastgesteld. Het hoofdrapport vindt u hier. Ook de plannen van aanpak per winkelgebied zijn digitaal beschikbaar.

Hoe verder – regio?

Hiermee hebben we het startpunt voor fase 2, de verdere uitvoering. De ondernemers hebben de handschoen opgepakt en hebben in dit deel van de uitvoering de trekkersrol. De ondernemers zijn verenigd in de Koepel Leidse Regio en de Katwijkse Ondernemersvereniging. De komende maanden brengen zij de precieze behoefte aan regionale coördinatie en ondersteuning in kaart. Zij kijken daarbij ook naar hoe dit te financieren. Het is daarmee een natuurlijk vervolg op de actieplannen. Al met al ligt er nu een mooi resultaat. De uitdaging zit in het blijvend regionaal afstemmen.

Hoe verder – Zoeterwoude?

Ook voor Zoeterwoude zijn actieplannen gemaakt. Dat geldt zowel voor de Dorpskern als voor de Rijneke Boulevard. Op dit moment heeft de gemeente aan het Expertteam Winkelgebieden opdracht gegeven om voor de Dorpskern aan de slag te gaan. Er worden op dit moment individuele gesprekken gevoerd met betrokken winkeliers en vastgoedeigenaren. In het actieplan voor de Dorpskern staan twee belangrijke punten: samenwerking en visie op het centrum. Uiteraard vormen die elementen een belangrijk onderdeel van de gesprekken. Kortom, het doel van de gesprekken is om inzicht te krijgen in de individuele én gezamenlijke kansen, knelpunten en mogelijkheden. Een sterk winkelcentrum in een leefbaar en vitaal Zoeterwoude-Dorp. Daar gaat het om!

Uiteraard wordt in dit proces ook aan het Plan van Aanpak Rijneke Boulevard aandacht besteed. Daarnaast ligt er voor Zoeterwoude-Rijndijk de gebiedsvisie. Daarover neemt de gemeenteraad volgens planning in februari 2018 een besluit.

Wonen in Zoeterwoude

Wonen in Zoeterwoude. De komende jaren wordt er fors gebouwd in Zoeterwoude. Tot en met 2019 worden er 785 woningen gebouwd, het merendeel aan de Rijndijk.

In de jaren 2010 tot en met 2016 zijn er 261 woningen gebouwd, waarvan 104 sociaal. Met een percentage van ruim 38% zit Zoeterwoude daarmee boven de norm van 35% sociale woningbouw, die voor Zoeterwoude geldt. In andere omliggende gemeenten ligt de norm voor sociale woningbouw op 20 tot 30%. Voor de periode 2010 – 2019 is het percentage sociale woningbouw 36,5%. De verschillende bouwplannen voor de toekomst bevinden zich in verschillende stadia. In de onlangs gepresenteerde folder Wonen in Zoeterwoude staat per project aangegeven in welke fase het project zich bevindt, de locatie en de contactgegevens van de ontwikkelaars. Op de website van de gemeente is deze informatie trouwens ook terug te vinden. Tevens zijn alle nieuwbouwprojecten terug te vinden op een interactieve digitale kaart.

Toekomstbestendigheid

Uit onderzoek blijkt dat Zoeterwoude de komende jaren te maken krijgt met vergrijzing. Dat heeft consequenties voor onze bouwplannen. Daarnaast blijft ook de behoefte aan starterswoningen. In woningbouwplannen blijven we daarom aandacht houden voor zowel senioren als starterswoningen.

Het is van groot belang dat het voorzieningenniveau van Zoeterwoude op peil blijft. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld winkels, sportaccommodaties en sociale en culturele activiteiten. Om die voorzieningen te kunnen behouden is het van belang dat een evenwichtige bevolkingsopbouw wordt gestimuleerd. Dat betekent seniorenwoningen, starterswoningen, maar ook (jonge) gezinswoningen. Door voor die verschillende doelgroepen woningen te realiseren, leveren we een bijdrage aan de levensvatbaarheid van Zoeterwoude, de aanwezige voorzieningen en daarmee de leefbaarheid van onze gemeente.

Wonen in Zoeterwoude is een thema dat blijvend aandacht vraagt.

Ook uit het woonwensenonderzoek dat de werkgroep Wonen van Zoeterwoude voor Elkaar heeft verricht, komen opnieuw de woonwensen onder jongeren naar voren. Het onderzoek geeft een inkleuring van de lijnen uit de Woonvisie Zoeterwoude 2025.

 

Eerder in mei kreeg ik de resultaten van dat onderzoek overhandigd tijdens een bijeenkomst, waar een goede discussie plaatsvond. De werkgroep Wonen zal deze avond eerst evalueren; daarna zullen we contact hebben over hoe het vervolg vorm te geven.

Debatavond Landelijk Gebied Zoeterwoude

Op donderdagavond 16 februari vond in De Meester een debatavond plaats over het Landelijk Gebied Zoeterwoude.

Tijdens die debatavond, waar zo’n 150 personen aanwezig waren, werden de resultaten gepresenteerd van de inloopmiddagen- en avonden die eerder hadden plaatsgevonden.

De vraag die zowel bij de inloop als de debatavond centraal stond, was: Hoe zien inwoners, agrariërs, ondernemers en belangenorganisaties de toekomst van ons multifunctionele landelijk gebied? De presentatie van die avond is terug te vinden op de website van Gemeente Zoeterwoude.

Tijdens de avond kwamen de grotere thema’s, zoals die ook in ‘Hart van Holland. Regionale Agenda voor een Omgevingsvisie 2040’ benoemd worden aan de orde. Als je over ‘Het Hart van Holland’ meer wilt meten, klik dan hier.

Terugkijken?

Van deze avond is op diverse manieren verslag gedaan. Zo stond er in het Leids Nieuwsblad en het Leidsch Dagblad een reportage.

Door Marieke van de Betekenaar is een verslag van de avond getekend. Die vind je hieronder.

En last but not least: Door Beelding Media Producties is een video gemaakt van de avond; klik hier.  De opbrengst van onder andere deze avond wordt meegenomen in het op te stellen Omgevingsplan. Het omgevingsplan zal te zijner tijd, als de Omgevingswet wordt ingevoerd, het bestemmingsplan vervangen. Over het vervolg word je op de hoogte gehouden. Ook bij dat vervolg is meedenken en -praten nuttig en nodig!

Kansen door klimaatverandering – Groene Cirkels Water

Kansen door klimaatverandering, was het thema van de bijeenkomst van Groene Cirkels Water op 24 januari jongstleden in De Hooiberg van Heineken.

Het doel van Groene Cirkels is het bijdragen aan een gezamenlijke, regionale aanpak voor het omgaan met klimaatverandering. Eerder schreef ik al een blog over de Klimaatatlas Grote Polder. Tijdens deze avond werd daarop voortgeborduurd. Ongeveer 30 personen (inwoners en mensen van onder meer het bedrijventerrein, gemeente, Hoogheemraadschap en Heineken) bogen zich over de gevolgen van klimaatverandering.

Hasse Goossen, werkzaam bij CAS, zorgde voor een inspirerende en vooral overtuigende aftrap. Hij gebruikte daarbij onder andere dit filmpje, dat duidelijk de temperatuurstijging door de loop der decennia zichtbaar maakt. Binnenkort gaat de Klimaateffectatlas Zuid-Holland online, waar veel informatie te vinden zal zijn over allerlei klimaatscenario’s. Zoeterwoude krijgt op deze website een eigen tabblad. Daarop zal al het materiaal van de sessies, die Groene Cirkels Water over Grote Polder heeft georganiseerd, worden gepubliceerd.

De aanwezigen gingen vervolgens in groepen aan de slag rond de thema’s prettig ondernemen, prettig wonen en prettig recreëren. Daarin stonden de kansen centraal die de klimaatverandering biedt. Klimaatverandering kan als probleem worden opgepakt. We kunnen het ook benaderen vanuit het perspectief van kansen. Bij de benadering als probleem proberen we schade te voorkomen. Bij de benadering als kans kijken we naar de kwaliteit van de leefomgeving. Door het aanpassen aan de veranderende omstandigheden ontstaan er (economische) kansen. kans

De klimaatverandering is een opgave. Voor ons allemaal. De vraag is vervolgens: hoe gaan we ermee om? Pakken we het op als (economische) kans? De vraag hoe we hiermee vanuit gemeentelijk perspectief aan de slag kunnen, staat binnenkort op de agenda.