Hundertwasser in Zoeterwoude!?

Swetterhage realiseert een bijzonder gebouw: het Hundertwassergebouw

Swetterhage, gevestigd in Zoeterwoude, is druk bezig om een bijzonder dagbestedingsgebouw op hun terrein te realiseren: het Hundertwassergebouw. Swetterhage (onderdeel van de Gemiva – SVG Groep) is een woon- en leefgemeenschap waar ruim 300 cliënten wonen, werken en recreëren.

Het te realiseren gebouw heet ‘Ehren-Stätte der Natur’. Het dagbestedingsgebouw wordt gebouwd naar een idee van Friedensreich Hundertwasser. Deze Oostenrijkse kunstenaar is bekend door zijn kleurrijke gebouwen. Hij was voorvechter van een mens- en milieuvriendelijke bouwwijze. Hundertwasser houdt niet van rechte, strakke lijnen. Die beletten mensen om buiten de getreden paden te gaan, is zijn opvatting. Zijn ontwerpen zijn heel kleurrijk.

Waarom een Hundertwassergebouw?

De bijzondere ontwerpen van Hundertwasser sluiten goed aan op de behoeften van mensen met een verstandelijke beperking: er is sprake van een positief effect op hun welzijn. Gebruikers kunnen eenvoudiger hun weg vinden door het gebruik van natuurlijke en organische vormen. Er is veel licht, veel groen en veel kleur. Daardoor is een Hundertwassergebouw ook heel vrolijk. Hundertwasser noemde dat ‘een derde huid’.

Omdat het gebouw een bijzonder gebouw is, trekt het ook belangstellenden aan. Bijvoorbeeld kunst- en architectuurliefhebbers. Bewoners van Swetterhage komen op een veilige en creatieve manier in contact met de samenleving.

Voordat het gebouw gebouwd kan worden is er nog veel geld nodig

De meerkosten van de realisatie van dit bijzondere gebouw komen niet uit zorggelden. Normaal kost het bouwen van een dagbestedingsgebouw met een dergelijke omvang ongeveer 8 miljoen euro. Gemiva SVG haalt de meerkosten van het Hundertwassergebouw bij elkaar door crowfunding, sponsorgelden en fondsen. Die meerkosten zijn ongeveer € 2 miljoen. Pas als dat bedrag bij elkaar is, start de bouw van ‘Ehren-Stätte der Natur’.

Meer informatie is beschikbaar

Je kunt terecht op de website van Gemiva. Of bekijk deze flyer.  TV West heeft over het Hundertwassergebouw een documentaire gemaakt.

Hart van Holland – Natuurlijke Leefomgeving

In 2017 heeft Zoeterwoude, samen met 9 andere gemeenten in de regio ‘Het Hart van Holland. Regionale agenda Omgevingsvisie 2040’ vastgesteld. In dat document hebben we onze ambities en gezamenlijke koers voor de ontwikkeling van de leefomgeving op ons grondgebied vastgelegd.

In deze visie is een samenwerkingsagenda opgenomen. Waarmee gaan we concreet aan de slag?

Er zijn 5 thema’s met doelstellingen geformuleerd. Die thema’s zijn: verstedelijking, energietransitie, mobiliteit, natuurlijke leefomgeving en digitale informatievoorziening. Aan elk van die thema’s wordt nu verder gewerkt.

Zoeterwoude is coördinator van het thema Natuurlijke leefomgeving.

Natuurlijke leefomgeving

Wat zijn de opgaven waar we bij thema natuurlijke leefomgeving voor staan?  Het gaat dan om onder andere om: het versterken van het (metropolitane) landschap, het behouden en vergroten van de biodiversiteit, het behouden en versterken van de cultuurhistorie. Maar ook om het versterken van het landschap als positieve factor voor het (internationaal) vestigingsklimaat, vasthouden en aantrekken van (internationaal) talent, het tegengaan van bodemdaling, het sterk houden van kustwerken en het beheersen van water. Zo wordt een gezonde leefomgeving voor mens, plant en dier gerealiseerd en (economische) vitale landschappen.  Aan al die (gewenste) toekomstige ontwikkelingen worden zitten risico’s, verplichtingen én ruimtelijke consequenties.  Dat wordt allemaal doorgerekend.

 

Acties

Om dat in beeld te brengen worden de effecten van klimaatverandering, verstedelijking, bodemdaling en grondgebruik verkend. Daarmee kunnen de gevolgen voor biodiversiteit goed worden meegewogen in beslissingen over verstedelijking, het landschap en grondgebruik. Tijdens het traject worden ook de mogelijkheden bestudeerd om het landschappelijk raamwerk te versterken. Daarnaast bekijken we hoe de overgangen van open landschap naar dorpskernen en stedelijk gebied beter en mooier kunnen worden geaccentueerd.

Aanpak

Na een inventarisatie en analyse organiseert een kernteam 3 ateliers met betrokken gemeenten en partijen: bewoners, bedrijven, instellingen/ maatschappelijke organisaties en agrariërs. Bij het uitvoeren van die verkenningen bieden de bureau’s marco.broekman (stedebouw, onderzoek en architectuur) en Flux Landscape (landschapsarchitectuur) ondersteuning. Het eerste ateliers is eerder deze maand geweest. Die ging over ‘inventarisatie en waardering’.  Het ging tijdens die bijeenkomst over vragen als: Wat vinden we van onze leefomgeving? Hoe waarderen we onze omgeving en welke verwachtingen hebben we voor de toekomst over onze omgeving? Er volgen later dit jaar nog 2 van die interactieve werkbijeenkomsten. Rond de jaarwisseling ligt er een visie.

Ook de andere thema’s kennen een soortgelijke aanpak. Aan het begin van 2019 liggen er dus vanuit de verschillende invalshoeken visies en visiekaarten. Wat er uit de verschillende onderzoeken gaat komen weten we nog niet. Wat we wel weten: we leven en werken in een dichtbevolkte regio. Alle ambities en opgaven vragen meer ruimte dan er beschikbaar is. En dan volgt de spannende uitdaging: het maken van keuzes.

Het Hart van Holland – de volgende stap

Deze week zijn in de stuurgroep de zienswijzen besproken, die de afgelopen periode zijn ingediend op ‘Het Hart van Holland – Agenda voor een Omgevingsvisie 2040’. De concepttekst is te vinden op deze website.

Naar het oordeel van de stuurgroep geven de zienswijzen geen aanleiding tot het aanpassen van de tekst. Gesproken is over het het verdere proces. Enerzijds heeft dat proces betrekking op de besluitvorming de komende periode door de raden.

Voor Zoeterwoude betekenen deze afspraken de het de bedoeling is dat ‘Het Hart van Holland’  op 1 juni a.s. in de Voorronde besproken wordt, en dat in de raadsvergadering van 6 juli a.s. door de gemeenteraad besloten zal worden. Het uitgangspunt is dat de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten voor de zomer besluiten, zodat er, naar verwachting, ook voor de zomer een vastgestelde agenda voor een Omgevingsvisie 2040 is.

Landschap, groen en biodiversiteit

Er is ook gesproken over het vervolg na de vaststelling. Aan alle deelnemende gemeenten is gevraagd wie het voortouw wil nemen bij het verder aan de slag met één van de deelthema’s. Voor het onderwerp ‘Landschap, groen en biodiversiteit’ zal Zoeterwoude de trekker zijn. De stuurgroep zal intact blijven als platform om informatie en kennis te delen, en waar nodig ook om knopen door te hakken.

Het Hart van Holland – Agenda voor een Omgevingsvisie

De omgeving waarin wij leven, wonen, werken. Daarover gaat in “Het Hart van Holland”, de Regionale Agenda Omgevingsvisie 2040.  Hoe kunnen we die het beste ontwikkelen? Hoe gaan we om met klimaatverandering en bereikbaarheid? Hoe zorgen we dat er ook in de toekomst voldoende woningen zijn? En hoe beschermen we onze waardevolle landschappen?

Onze leefomgeving houdt niet op bij de grenzen van Zoeterwoude. Die leefomgeving is groter. We wonen in verschillende gemeenten, we delen dezelfde omgeving. In ‘Het Hart van Holland’ hebben 10 gemeenten samen 1 visie op onze leefomgeving ontwikkeld.  Die 10 gemeenten zijn: Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten, Wassenaar en Zoeterwoude.

Hoofdlijn

Het concept bevat 78 pagina’s. Met deze korte samenvatting geef ik dan ook niet meer dan een eerste indruk van “Het Hart van Holland”. Op YouTube staat ook een informatief filmpje.

In “Het Hart van Holland” wordt voortgebouwd op bestaande ruimtelijke structuren, zoals de Oude Rijn, de verschillende landschappen in de regio, de infrastructuur met de snelwegen A4 en A44. Compleet, mooi, sterk, open. Dat zijn de vier waarden, die het Hart van Holland kenmerken en dus ook dienen als leidraad voor de de verdere ontwikkeling van de omgeving.

Naast de bestaande kwaliteiten, die we willen versterken, zijn er diverse nationale en internationale trends. Vergrijzing, klimaatverandering, technologische ontwikkeling, om er maar een paar te noemen. Daarnaast gelden er nog specifieke opgaven voor onze regio. Van belang zijn ook een sterke economische positie in de Randstad, een duurzame en robuuste omgeving en een gezonde en veilige omgeving.

Om dit alles te kunnen realiseren hebben de 10 gemeenten een ruimtelijk kader opgesteld. Dat kader is uit 5 elementen opgebouwd:

  • gezonde lucht
  • verstedelijking rondom de Oude Rijn
  • behoud en versterking van open en robuuste en onderling verbonden landschappen
  • voortreffelijke bereikbaarheid
  • draagkrachtige bodem

De 10 gemeenten gaan samen aan de slag met de ambities en opgaven die in deze agenda voor de omgevingsvisie worden genoemd. Ook is deze agenda leidraad voor de omgevingsvisie, die elke gemeente wettelijk verplicht is om op te stellen.

De komende maanden vindt in de tien gemeenten besluitvorming plaats.

Geïnteresseerd in de volledige tekst? Die is te vinden via deze link.

Klimaatatlas Grote Polder

Wat betekent de klimaatverandering voor Grote Polder in Zoeterwoude? Het gaat daarbij om de gevolgen van wateroverlast. Als er steeds meer stevige en intense regenbuien komen, wat doet met de bodem? Stevige regenbuien hebben ook consequenties voor de waterafvoer. En als we dan ook nog eens relatief lange periodes van droogte krijgen: wat betekent dat voor de bodem en de huidige flora en fauna? De klimaatatlas Grote Polder brengt dat in beeld.

Groene Cirkels heeft daarvoor het initiatief genomen. Groene Cirkels, een initiatief van Heineken, provincie Zuid-Holland en kennispartner Wageningen Environmental Research (Alterra) heeft als ambitie: een klimaatneutrale Heineken brouwerij, een duurzame economie én een aangename leefomgeving in de regio Zoeterwoude. Bij deze samenwerking kunnen andere bedrijven en organisaties aanhaken. Zo kunnen eigen en gezamenlijke duurzaamheidsambities worden waar gemaakt.

Groene Cirkels heeft verschillende thema’s. bijvoorbeeld Groene Cirkel Bijenlandschap. De klimaatatlas Grote Polder is opgepakt binnen het thema Water. Deze Groene Cirkel zet in op een duurzame schone watervoorziening in 2030 in de regio.

Samen met Heineken en het Hoogheemraadschap van Rijnland gaan we daar in het eerste kwartaal van 2017 een bijeenkomst over organiseren. Meer achtergrondinformatie over het fenomeen klimaatatlas staat op deze website.