Aan de slag voor sterke winkelgebieden

Het is alweer even geleden dat de Retailvisie Leidse Regio 2025 is vastgesteld. Dat is één van de projecten van Economie071. In Economie071 werken gemeenten, ondernemers en onderwijs uit de Leidse regio samen. Doel van de samenwerking is het versterken van de economische structuur van de regio.  De retailvisie schetst een beeld van sterke winkelgebieden in de Leidse regio. Het opstellen en het hebben van een visie is één, het realiseren van gestelde doelen is een tweede. Daarom is, aansluitend op de visie, gewerkt aan plannen van aanpak hoe zover te komen.

Sterke winkelgebieden

In 2017 heeft het Expertteam Winkelgebieden samen met de winkelgebieden en (vastgoed-)eigenaren gewerkt aan het opstellen van uitvoeringsplannen.  Dat proces heeft geleid tot een aantal algemene regiobrede acties. Daarnaast is per winkelgebied een actieplan opgesteld. Het is dus geen nieuw beleid, maar een uitvoeringsdocument. De stuurgroep heeft een en ander eind vorig jaar vastgesteld. Het hoofdrapport vindt u hier. Ook de plannen van aanpak per winkelgebied zijn digitaal beschikbaar.

Hoe verder – regio?

Hiermee hebben we het startpunt voor fase 2, de verdere uitvoering. De ondernemers hebben de handschoen opgepakt en hebben in dit deel van de uitvoering de trekkersrol. De ondernemers zijn verenigd in de Koepel Leidse Regio en de Katwijkse Ondernemersvereniging. De komende maanden brengen zij de precieze behoefte aan regionale coördinatie en ondersteuning in kaart. Zij kijken daarbij ook naar hoe dit te financieren. Het is daarmee een natuurlijk vervolg op de actieplannen. Al met al ligt er nu een mooi resultaat. De uitdaging zit in het blijvend regionaal afstemmen.

Hoe verder – Zoeterwoude?

Ook voor Zoeterwoude zijn actieplannen gemaakt. Dat geldt zowel voor de Dorpskern als voor de Rijneke Boulevard. Op dit moment heeft de gemeente aan het Expertteam Winkelgebieden opdracht gegeven om voor de Dorpskern aan de slag te gaan. Er worden op dit moment individuele gesprekken gevoerd met betrokken winkeliers en vastgoedeigenaren. In het actieplan voor de Dorpskern staan twee belangrijke punten: samenwerking en visie op het centrum. Uiteraard vormen die elementen een belangrijk onderdeel van de gesprekken. Kortom, het doel van de gesprekken is om inzicht te krijgen in de individuele én gezamenlijke kansen, knelpunten en mogelijkheden. Een sterk winkelcentrum in een leefbaar en vitaal Zoeterwoude-Dorp. Daar gaat het om!

Uiteraard wordt in dit proces ook aan het Plan van Aanpak Rijneke Boulevard aandacht besteed. Daarnaast ligt er voor Zoeterwoude-Rijndijk de gebiedsvisie. Daarover neemt de gemeenteraad volgens planning in februari 2018 een besluit.

Zoeterwoude en Economie071 – interview

Zoeterwoude werkt al een aantal jaren met 5 andere gemeenten, ondernemers en onderwijs samen binnen Economie071. Projecten die onder de vlag van Economie071 worden uitgevoerd zijn bijvoorbeeld de retailvisie, het recent gestarte Expat Centre Leiden, en HUBspot, Centrum voor Innovatie en Ondernemerschap.

In mijn functie als stuurgroeplid van Economie71 en wethouder Economie van Zoeterwoude ben ik geïnterviewd. Dit interview is onderdeel van een reeks interviews met alle stuurgroepleden van Economie071. Onder de titel ‘Verwevenheid van stad en land maakt de Leidse Regio aantrekkelijk’ is dat interview onder andere op de website van Economie071 te vinden. Klik hier. De foto’s bij het interview zijn gemaakt door dorpsgenoot Mike van Bemmelen.

Ik ben benieuwd naar reacties en/of opmerkingen.

 

Retailvisie Leidse Regio en Dorpskern Zoeterwoude: ‘toekomstbestendig’

In het bespreekstuk ‘Retailvisie Leidse Regio’ wordt de Dorpskern van Zoeterwoude als toekomstbestendig gekwalificeerd. Dit bespreekstuk is door RMC (Retail Management Center) opgesteld voor gemeenten en ondernemers uit Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude. Op de website van Economie071 is het rapport terug te vinden, evenals enkele conclusies en aanbevelingen, die het bureau voor de Leidse regio heeft.

In het rapport van RMC is de Dorpskern van Zoeterwoude opgenomen in de detailhandelsstructuur van 2025. RMC heeft het huidige functioneren van alle winkelcentra in de regio bepaald en geeft op basis daarvan een oordeel over de toekomstbestendigheid. De Dorpskern is één van die toekomstbestendige centra.

RMC zoomt in het rapport nader in op het centrum van Zoeterwoude; klik hier voor de betreffende pagina uit het bespreekstuk. Het centrum van Zoeterwoude krijgt als typering ‘kernverzorgend centrum klein’ mee. “Juist door het aanbieden van extra service en het investeren in een aangenamer verblijfsklimaat (reeds gebeurd) heeft Zoeterwoude perspectief”, luidt de slotzin van het gedeelte in het rapport dat gaat over het centrum.

Met de constatering van toekomstbestendigheid van de Dorpskern begint het echter pas. De potentie voor het centrum zit in het lokale en dorpse karakter; meer vers en dagelijks aanbod is het advies. Er is sprake van leegstand; een dorpsplein, wat levendiger kan.

Het is de gezamenlijke uitdaging van ondernemers, eigenaren van panden, inwoners van Zoeterwoude én de gemeente om dat toekomstbestendige perspectief verder vorm te geven. En, zoals u wellicht weet, daar zijn we druk mee bezig! In eerdere blogs heb ik daar wat over verteld. Vanuit de gemeente zal dit proces faciliterend, en waar nodig ook regisserend, worden ondersteund.

Een toekomstbestendige Dorpskern is die gezamenlijke inspanning meer dan waard!

Bloei en groei – een christendemocratische visie op de economie

Het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA heeft eerder deze maand het rapport ‘Bloei en groei’  het licht doen zien. Het rapport verschijnt in de serie ‘Naar een vitale samenleving’.

Bloei en groei heeft als hoofdvraag: Welke ideeën dragen bij aan een sterke Nederlandse economie ten dienste van het goede leven? Of anders gezegd: hoe verdient Nederland over 15 jaar zijn geld? Vanuit christendemocratisch perspectief wordt een visie op de economie ontwikkeld en gepresenteerd, waarbij menselijke bloei en economisch groei hand in hand gaan. Doel bij het opstellen van het rapport was ook om economie en moraal weer samen te brengen.

Paul Schenderling heeft als auteur, onder begeleiding van een klankbordgroep, een gedegen stuk werk afgeleverd. Op de site van het Wetenschappelijk Instituut is het rapport in pdf te downloaden. Af en toe publiceer ik dus een blog over een niet-direct aan Zoeterwoude gerelateerd onderwerp. ‘Bloei en groei’ is de aandacht in ieder geval waard!

Retailvisie Leidse Regio – Economie071

Zoeterwoude werkt samen met vijf andere gemeenten, koepels van ondernemersverenigingen en onderwijsinstellingen uit de Leidse regio samen in de Economische Agenda Leidse Regio.

In dit programma wordt er de komende tijd gewerkt aan een achttal projecten, waaronder een regionale retailvisie. Winkelgebieden hebben te maken met veranderend consumentengedrag. Ook door de crisis hebben steeds meer winkels het moeilijk. In de Leidse regio zijn ruim 50 winkelgebieden op aanbod en kwaliteit onderzocht. Dat onderzoek is inmiddels meerdere malen besproken op diverse bijeenkomsten met ondernemers, politici en diverse andere betrokkenen.

Het is de bedoeling dat op basis van dit onderzoek de partners van Economie071 keuzes maken voor de hoofdstructuur van winkelgebieden in de Leidse regio. Die keuzes zijn van belang voor de toekomst de kwaliteit en vitaliteit van (de retail in) de regio. Voor Zoeterwoude is het onderzoek relevant voor onze Dorpskern, maar vooral ook voor de Rijneke Boulevard. Het onderzoek biedt aan ondernemers een stip aan de horizon om op basis daarvan keuzes te kunnen maken voor de toekomst.

Op de site van Economie071 is over deze retailvisie meer informatie te vinden. Zoals verslagen van diverse bijeenkomsten, evenals video-impressies en presentaties.

Ook de rest van de site van Economie071 is overigens de moeite waard!