Hart van Holland – Natuurlijke Leefomgeving

In 2017 heeft Zoeterwoude, samen met 9 andere gemeenten in de regio ‘Het Hart van Holland. Regionale agenda Omgevingsvisie 2040’ vastgesteld. In dat document hebben we onze ambities en gezamenlijke koers voor de ontwikkeling van de leefomgeving op ons grondgebied vastgelegd.

In deze visie is een samenwerkingsagenda opgenomen. Waarmee gaan we concreet aan de slag?

Er zijn 5 thema’s met doelstellingen geformuleerd. Die thema’s zijn: verstedelijking, energietransitie, mobiliteit, natuurlijke leefomgeving en digitale informatievoorziening. Aan elk van die thema’s wordt nu verder gewerkt.

Zoeterwoude is coördinator van het thema Natuurlijke leefomgeving.

Natuurlijke leefomgeving

Wat zijn de opgaven waar we bij thema natuurlijke leefomgeving voor staan?  Het gaat dan om onder andere om: het versterken van het (metropolitane) landschap, het behouden en vergroten van de biodiversiteit, het behouden en versterken van de cultuurhistorie. Maar ook om het versterken van het landschap als positieve factor voor het (internationaal) vestigingsklimaat, vasthouden en aantrekken van (internationaal) talent, het tegengaan van bodemdaling, het sterk houden van kustwerken en het beheersen van water. Zo wordt een gezonde leefomgeving voor mens, plant en dier gerealiseerd en (economische) vitale landschappen.  Aan al die (gewenste) toekomstige ontwikkelingen worden zitten risico’s, verplichtingen én ruimtelijke consequenties.  Dat wordt allemaal doorgerekend.

 

Acties

Om dat in beeld te brengen worden de effecten van klimaatverandering, verstedelijking, bodemdaling en grondgebruik verkend. Daarmee kunnen de gevolgen voor biodiversiteit goed worden meegewogen in beslissingen over verstedelijking, het landschap en grondgebruik. Tijdens het traject worden ook de mogelijkheden bestudeerd om het landschappelijk raamwerk te versterken. Daarnaast bekijken we hoe de overgangen van open landschap naar dorpskernen en stedelijk gebied beter en mooier kunnen worden geaccentueerd.

Aanpak

Na een inventarisatie en analyse organiseert een kernteam 3 ateliers met betrokken gemeenten en partijen: bewoners, bedrijven, instellingen/ maatschappelijke organisaties en agrariërs. Bij het uitvoeren van die verkenningen bieden de bureau’s marco.broekman (stedebouw, onderzoek en architectuur) en Flux Landscape (landschapsarchitectuur) ondersteuning. Het eerste ateliers is eerder deze maand geweest. Die ging over ‘inventarisatie en waardering’.  Het ging tijdens die bijeenkomst over vragen als: Wat vinden we van onze leefomgeving? Hoe waarderen we onze omgeving en welke verwachtingen hebben we voor de toekomst over onze omgeving? Er volgen later dit jaar nog 2 van die interactieve werkbijeenkomsten. Rond de jaarwisseling ligt er een visie.

Ook de andere thema’s kennen een soortgelijke aanpak. Aan het begin van 2019 liggen er dus vanuit de verschillende invalshoeken visies en visiekaarten. Wat er uit de verschillende onderzoeken gaat komen weten we nog niet. Wat we wel weten: we leven en werken in een dichtbevolkte regio. Alle ambities en opgaven vragen meer ruimte dan er beschikbaar is. En dan volgt de spannende uitdaging: het maken van keuzes.

Delen:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.