Zoeterwoude en Economie071 – interview

Zoeterwoude werkt al een aantal jaren met 5 andere gemeenten, ondernemers en onderwijs samen binnen Economie071. Projecten die onder de vlag van Economie071 worden uitgevoerd zijn bijvoorbeeld de retailvisie, het recent gestarte Expat Centre Leiden, en HUBspot, Centrum voor Innovatie en Ondernemerschap.

In mijn functie als stuurgroeplid van Economie71 en wethouder Economie van Zoeterwoude ben ik geïnterviewd. Dit interview is onderdeel van een reeks interviews met alle stuurgroepleden van Economie071. Onder de titel ‘Verwevenheid van stad en land maakt de Leidse Regio aantrekkelijk’ is dat interview onder andere op de website van Economie071 te vinden. Klik hier. De foto’s bij het interview zijn gemaakt door dorpsgenoot Mike van Bemmelen.

Ik ben benieuwd naar reacties en/of opmerkingen.

 

Omgevingswet en gemeenteraad

werkgroep-roMet de invoering van de Omgevingswet, naar verwachting medio 2019, verandert er nogal wat, ook als we het hebben over de rol van de gemeenteraad. Daarover was in de maand oktober voor de werkgroep Ruimtelijke Ontwikkeling een avond georganiseerd. Tijdens die avond werd de werkgroep, aangevuld met een aantal geïnteresseerde raads- en commissieleden, door de projectleider Implementatie Omgevingswet bijgepraat. Een boeiend gesprek over dilemma’s, consequenties en hoe een vervolg hier aan te geven, volgde.

Een recent onderzoek van Raadslid.nu, in samenwerking met de VNG, geeft aan dat raadsleden twijfelen over de noodzaak van de Omgevingswet. Ook vragen raadsleden zich af of de invoering van de Omgevingswet een grotere impact heeft dan de grote decentralisaties in het sociale domein. Een uitgebreider verslag en de volledige resultaten van dit onderzoek zijn hier te vinden.

De discussie welke wetswijziging een grotere impact heeft, vind ik niet relevant. Dat er impact is, dat staat als de welbekende paal boven water. Dan gaat het over de mogelijkheden van bestuurlijke afwegingsruimte (hoe benutten we de mogelijkheid om op onderdelen afhankelijk van de situatie beleid te voeren?), over samenwerking en vooral een andere manier van samenwerking (integraal) en participatie.

Op die maandagavond in oktober werd er in Zoeterwoude een mooie discussie gevoerd over onder andere deze vragen. Een mooie start, die een vervolg krijgt. Wie trouwens meer wil weten over de Omgevingswet: hier is meer informatie en achtergrond te vinden.

28 november: CDA BSV ZH Leeskring over ‘Gezag, vrijheid en burgerschap’

Ruimte voor initiatieven uit de samenleving en de politiek die verantwoordelijkheden teruglegt bij burgers. Meer ruimte en verantwoordelijkheid voor de samenleving lijkt inmiddels gemeengoed. Die huidige trend past bij uitstek bij de christendemocratische visie om de kracht van de samenleving als uitgangspunt te nemen. Niet je heil zoeken bij de markt of overheid.

Het lijkt er echter soms op dat “de huidige hausse aan liefdesverklaringen aan burger en samenleving voortkomt uit instrumentele overwegingen… Wie niet werkelijk innerlijk overtuigd is van de kracht van de samenleving loopt het risico straks bij het rijzen van nieuwe vragen op oude antwoorden”. Des te meer reden om de christendemocratische visie nog eens onder de loep te nemen en waar nodig te herijken. Dat is gebeurd in ‘Gezag, vrijheid en burgerschap. De rol van de overheid in onze samenleving’, een rapport van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA, dat in juli van dit jaar verscheen.

De auteur van dit rapport, mr. Maarten Neuteboom, is referent tijdens de Leeskring op maandag 28 november. Deze Leeskring wordt georganiseerd door CDA Bestuurdersvereniging afd. Zuid-Holland en de Scholingscommissie van diezelfde provincie.
Meer informatie over het rapport is hier te vinden. Ook een digitale versie van het rapport is beschikbaar.

In het kort:

Wanneer: maandag 28 november 2016
Waar: Koffiekamer Provinciehuis Zuid-Holland te Den Haag
Hoe laat: 19.30 uur – 21.30 uur
Aanmelden: Stuur s.v.p. een mail naar info@tondegans.nl

Inloopmiddagen voor Zoeterwoudse agrariërs

Terecht kreeg in de afgelopen week het verhaal van José en Herman Bongen in de media veel aandacht. Openhartig, maar ook indringend vertellen deze agrariërs hun verhaal. Herman en José gaan stoppen met hun boerderij. Niet omdat ze failliet zijn, niet omdat ze hun rekeningen niet meer kunnen betalen. ‘Maar onderhand zijn we gevloerd door het gevoel: waar doen we dit eigenlijk voor?’ Met de melkprijs die ze krijgen, kan het echtpaar niet opwerken tegen de kostprijs. Hun hartenkreet is vele malen op Facebook gedeeld, kranten namen hun verhaal als opiniestuk op, en ook NOS en RTL Late Night besteedden er aandacht aan.

Terecht, de kritische vragen, die het paar aan de orde stelt. ‘Waar komt onze melk over twintig jaar vandaan? En hoeveel invloed hebben we dan nog op de manier waarop die wordt geproduceerd? Daar maak ik me serieus zorgen om’.

Volgende week gaan we in Zoeterwoude in gesprek met agrariërs. Er zijn 2 inloopmiddagen georganiseerd. De invalshoek van die inloopmiddagen is overigens een andere dan het verhaal van José en Herman Bongen. Wij zijn al een tijdje bezig met de pilot Omgevingsplan Landelijk Gebied. Er zijn gesprekken geweest met inwoners, met belangengroeperingen en volgende week dus met de agrariërs.

In het omgevingsplan gaat het over alle aspecten van de fysieke leefomgeving. Het gaat dus niet alleen over ruimtelijke ordening (zoals nu in het bestemmingsplan het geval is), maar ook gezondheid, veiligheid en duurzaamheid krijgen daarin een prominente plaats. Deze onderwerpen komen aan de orde, samen met vragen als: hoe zien agrariërs hun bedrijf de komende 10/15 jaar ontwikkelen qua omvang, hebben de agrariërs een beeld bij bedrijfsopvolging en -overdracht en de ontwikkeling van agrarische nevenactiviteiten.

Het antwoord op deze vragen wordt mede beïnvloed door de vragen die José en Herman Bongen aan de orde stelden. Wat is de impact van een ten opzichte van de kostprijs te lage melkopbrengst? Via gemeentelijke regelgeving en beleid kan deze problematiek niet opgelost worden. Wel is het de uitdaging om het Omgevingsplan Landelijk Gebied Zoeterwoude dusdanig vorm te geven en in te richten dat daarmee de bedrijfsvoering gefaciliteerd en ondersteund wordt, zodat de Zoeterwoudse agrariërs ook in de komende tijd een duurzaam en toekomstbestendig bestaan kunnen hebben.

Over boerenkaas, paden en bijen

Op verschillende manieren kwam Zoeterwoude en het Groene Hart de afgelopen weken voor het voetlicht. “Boerenkaas1kaas uit het Groene Hart”. In dit artikel in het zomernummer van Slow Food Magazine, een uitgave van Slow Food Nederland, komen twee Zoeterwoudse kaasmakers aan het woord (De Keizershof en Kaasboerderij Captein). “Promotie boerenkaas kan goed gecombineerd worden met promotie verblijfsrecreatie in de regio”, aldus het artikel.

Op donderdag 30 juni werd, bij een Zoeterwouds bedrijf, De Veldhoeve, door bestuurders van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem, Nieuwkoop en Zoeterwoude gezamenlijk de eerste paal van het nieuwe wandelnetwerk in het gebied van de Rijn- en Veenstreek en Zoeterwoude de grond in geslagen. Het regionale wandelnetwerk vormt een recreatieve verrijking voor het gebied en bestaat uit nieuwe wandelpaden én bestaande routes, die aan elkaar verbonden worden. Het wandelnetwerk biedt ook kansen aan ondernemers. In Zoeterwoude wordt bijvoorbeeld gewerkt aan een ‘Boter, Kaas en Eierenroute’, langs de diverse zelfkazende en zuivelboeren.

Op woensdag 22 juni mocht ik het bijenhotel en de bijen-en vlinderidylle langs het Molenpad openen. Bed en breakfast voor bijen. Door de achteruitgang van de bijenstand komt onze voedselproductie in gevaar. Samen met ondernemers, overheden, inwoners en een groot aantal andere partijen werken we aan een sterk bijenlandschap. Zie over het belang van de bij de vernieuwde website, www.bijenlandschap.nl.