Ton de Gans

Wethouder Zoeterwoude (CDA) voor Ruimtelijke Ontwikkeling, Economie, Wonen, Recreatie, Cultuur, Groene Hart

Kansen door klimaatverandering – Groene Cirkels Water

Kansen door klimaatverandering, was het thema van de bijeenkomst van Groene Cirkels Water op 24 januari jongstleden in De Hooiberg van Heineken.

Het doel van Groene Cirkels is het bijdragen aan een gezamenlijke, regionale aanpak voor het omgaan met klimaatverandering. Eerder schreef ik al een blog over de Klimaatatlas Grote Polder. Tijdens deze avond werd daarop voortgeborduurd. Ongeveer 30 personen (inwoners en mensen van onder meer het bedrijventerrein, gemeente, Hoogheemraadschap en Heineken) bogen zich over de gevolgen van klimaatverandering.

Hasse Goossen, werkzaam bij CAS, zorgde voor een inspirerende en vooral overtuigende aftrap. Hij gebruikte daarbij onder andere dit filmpje, dat duidelijk de temperatuurstijging door de loop der decennia zichtbaar maakt. Binnenkort gaat de Klimaateffectatlas Zuid-Holland online, waar veel informatie te vinden zal zijn over allerlei klimaatscenario’s. Zoeterwoude krijgt op deze website een eigen tabblad. Daarop zal al het materiaal van de sessies, die Groene Cirkels Water over Grote Polder heeft georganiseerd, worden gepubliceerd.

De aanwezigen gingen vervolgens in groepen aan de slag rond de thema’s prettig ondernemen, prettig wonen en prettig recreëren. Daarin stonden de kansen centraal die de klimaatverandering biedt. Klimaatverandering kan als probleem worden opgepakt. We kunnen het ook benaderen vanuit het perspectief van kansen. Bij de benadering als probleem proberen we schade te voorkomen. Bij de benadering als kans kijken we naar de kwaliteit van de leefomgeving. Door het aanpassen aan de veranderende omstandigheden ontstaan er (economische) kansen. kans

De klimaatverandering is een opgave. Voor ons allemaal. De vraag is vervolgens: hoe gaan we ermee om? Pakken we het op als (economische) kans? De vraag hoe we hiermee vanuit gemeentelijk perspectief aan de slag kunnen, staat binnenkort op de agenda.

Leeskring over de toekomst van sociale zekerheid op maandag 20-03-2017

 

Een substantiële belastingverlaging op laagbetaalde arbeid en een toerustingsagenda voor de beroepsbevolking. Dit zijn twee voorstellen die staan in ‘Kiemen van een rechtvaardiger samenleving. De noodzaak van nieuwe vanzelfsprekendheden op het terrein van werk en inkomen’, een rapport van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. Deze studie (uit 2016) naar de toekomst van de sociale zekerheid staat centraal tijdens de leeskring van maandag 20 maart 2017.

Diverse ontwikkelingen, zoals robotisering en automatisering, geringe arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen in de samenleving en vragen over toenemende flexibilisering waren aanleiding voor deze studie. Vanuit christendemocratisch oogpunt zijn deze ontwikkelingen onderzocht, en zijn enkele fundamentele hervormingsvoorstellen gedaan.

Auteur van het rapport, Paul Schenderling: “Het is noodzakelijk om het stelsel van arbeids- en inkomensondersteuning te hervormen, enerzijds omdat het huidige stelsel niet meer rechtvaardig genoeg is, met name voor mensen die buiten het systeem vallen, anderzijds omdat het huidige stelsel op termijn niet houdbaar is. We kiezen voor hervormingen om het goede te kunnen behouden en tegelijkertijd nieuwe vormen van ondersteuning te bieden voor mensen die deze ondersteuning op dit moment onvoldoende krijgen.”. Schenderling zal tijdens de leeskring referent zijn.

Het rapport is digitaal hier te vinden. Bij het WI kunt u, indien gewenst, een papieren exemplaar van het rapport bestellen.

In het kort:

Wanneer:      Maandag 20 maart 2017

Waar:             Provinciehuis Zuid-Holland

Hoe laat:        19.30 uur – 21.30 uur

Aanmelden:  Stuur s.v.p. een mail naar mrarieslob@hetnet.nl

De leeskring wordt georganiseerd door CDA BSV Afdeling Zuid-Holland, samen met de Scholingscommisie CDA Zuid-Holland. In 2017 worden nog 3 leeskringen georganiseerd, en wel op woensdag 21 juni 2017, maandag 11 september 2017 en woensdag 22 november 2017.

CDA Zuid-Holland Leeskring: Samen lezen, begrijpen en toepassen

Het Hart van Holland – Agenda voor een Omgevingsvisie

De omgeving waarin wij leven, wonen, werken. Daarover gaat in “Het Hart van Holland”, de Regionale Agenda Omgevingsvisie 2040.  Hoe kunnen we die het beste ontwikkelen? Hoe gaan we om met klimaatverandering en bereikbaarheid? Hoe zorgen we dat er ook in de toekomst voldoende woningen zijn? En hoe beschermen we onze waardevolle landschappen?

Onze leefomgeving houdt niet op bij de grenzen van Zoeterwoude. Die leefomgeving is groter. We wonen in verschillende gemeenten, we delen dezelfde omgeving. In ‘Het Hart van Holland’ hebben 10 gemeenten samen 1 visie op onze leefomgeving ontwikkeld.  Die 10 gemeenten zijn: Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten, Wassenaar en Zoeterwoude.

Hoofdlijn

Het concept bevat 78 pagina’s. Met deze korte samenvatting geef ik dan ook niet meer dan een eerste indruk van “Het Hart van Holland”. Op YouTube staat ook een informatief filmpje.

In “Het Hart van Holland” wordt voortgebouwd op bestaande ruimtelijke structuren, zoals de Oude Rijn, de verschillende landschappen in de regio, de infrastructuur met de snelwegen A4 en A44. Compleet, mooi, sterk, open. Dat zijn de vier waarden, die het Hart van Holland kenmerken en dus ook dienen als leidraad voor de de verdere ontwikkeling van de omgeving.

Naast de bestaande kwaliteiten, die we willen versterken, zijn er diverse nationale en internationale trends. Vergrijzing, klimaatverandering, technologische ontwikkeling, om er maar een paar te noemen. Daarnaast gelden er nog specifieke opgaven voor onze regio. Van belang zijn ook een sterke economische positie in de Randstad, een duurzame en robuuste omgeving en een gezonde en veilige omgeving.

Om dit alles te kunnen realiseren hebben de 10 gemeenten een ruimtelijk kader opgesteld. Dat kader is uit 5 elementen opgebouwd:

  • gezonde lucht
  • verstedelijking rondom de Oude Rijn
  • behoud en versterking van open en robuuste en onderling verbonden landschappen
  • voortreffelijke bereikbaarheid
  • draagkrachtige bodem

De 10 gemeenten gaan samen aan de slag met de ambities en opgaven die in deze agenda voor de omgevingsvisie worden genoemd. Ook is deze agenda leidraad voor de omgevingsvisie, die elke gemeente wettelijk verplicht is om op te stellen.

De komende maanden vindt in de tien gemeenten besluitvorming plaats.

Geïnteresseerd in de volledige tekst? Die is te vinden via deze link.

Klimaatatlas Grote Polder

Wat betekent de klimaatverandering voor Grote Polder in Zoeterwoude? Het gaat daarbij om de gevolgen van wateroverlast. Als er steeds meer stevige en intense regenbuien komen, wat doet met de bodem? Stevige regenbuien hebben ook consequenties voor de waterafvoer. En als we dan ook nog eens relatief lange periodes van droogte krijgen: wat betekent dat voor de bodem en de huidige flora en fauna? De klimaatatlas Grote Polder brengt dat in beeld.

Groene Cirkels heeft daarvoor het initiatief genomen. Groene Cirkels, een initiatief van Heineken, provincie Zuid-Holland en kennispartner Wageningen Environmental Research (Alterra) heeft als ambitie: een klimaatneutrale Heineken brouwerij, een duurzame economie én een aangename leefomgeving in de regio Zoeterwoude. Bij deze samenwerking kunnen andere bedrijven en organisaties aanhaken. Zo kunnen eigen en gezamenlijke duurzaamheidsambities worden waar gemaakt.

Groene Cirkels heeft verschillende thema’s. bijvoorbeeld Groene Cirkel Bijenlandschap. De klimaatatlas Grote Polder is opgepakt binnen het thema Water. Deze Groene Cirkel zet in op een duurzame schone watervoorziening in 2030 in de regio.

Samen met Heineken en het Hoogheemraadschap van Rijnland gaan we daar in het eerste kwartaal van 2017 een bijeenkomst over organiseren. Meer achtergrondinformatie over het fenomeen klimaatatlas staat op deze website.

Zoeterwoude en Economie071 – interview

Zoeterwoude werkt al een aantal jaren met 5 andere gemeenten, ondernemers en onderwijs samen binnen Economie071. Projecten die onder de vlag van Economie071 worden uitgevoerd zijn bijvoorbeeld de retailvisie, het recent gestarte Expat Centre Leiden, en HUBspot, Centrum voor Innovatie en Ondernemerschap.

In mijn functie als stuurgroeplid van Economie71 en wethouder Economie van Zoeterwoude ben ik geïnterviewd. Dit interview is onderdeel van een reeks interviews met alle stuurgroepleden van Economie071. Onder de titel ‘Verwevenheid van stad en land maakt de Leidse Regio aantrekkelijk’ is dat interview onder andere op de website van Economie071 te vinden. Klik hier. De foto’s bij het interview zijn gemaakt door dorpsgenoot Mike van Bemmelen.

Ik ben benieuwd naar reacties en/of opmerkingen.

 

Pagina 1 of 13

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén