Hundertwasser in Zoeterwoude!?

Swetterhage realiseert een bijzonder gebouw: het Hundertwassergebouw

Swetterhage, gevestigd in Zoeterwoude, is druk bezig om een bijzonder dagbestedingsgebouw op hun terrein te realiseren: het Hundertwassergebouw. Swetterhage (onderdeel van de Gemiva – SVG Groep) is een woon- en leefgemeenschap waar ruim 300 cliënten wonen, werken en recreëren.

Het te realiseren gebouw heet ‘Ehren-Stätte der Natur’. Het dagbestedingsgebouw wordt gebouwd naar een idee van Friedensreich Hundertwasser. Deze Oostenrijkse kunstenaar is bekend door zijn kleurrijke gebouwen. Hij was voorvechter van een mens- en milieuvriendelijke bouwwijze. Hundertwasser houdt niet van rechte, strakke lijnen. Die beletten mensen om buiten de getreden paden te gaan, is zijn opvatting. Zijn ontwerpen zijn heel kleurrijk.

Waarom een Hundertwassergebouw?

De bijzondere ontwerpen van Hundertwasser sluiten goed aan op de behoeften van mensen met een verstandelijke beperking: er is sprake van een positief effect op hun welzijn. Gebruikers kunnen eenvoudiger hun weg vinden door het gebruik van natuurlijke en organische vormen. Er is veel licht, veel groen en veel kleur. Daardoor is een Hundertwassergebouw ook heel vrolijk. Hundertwasser noemde dat ‘een derde huid’.

Omdat het gebouw een bijzonder gebouw is, trekt het ook belangstellenden aan. Bijvoorbeeld kunst- en architectuurliefhebbers. Bewoners van Swetterhage komen op een veilige en creatieve manier in contact met de samenleving.

Voordat het gebouw gebouwd kan worden is er nog veel geld nodig

De meerkosten van de realisatie van dit bijzondere gebouw komen niet uit zorggelden. Normaal kost het bouwen van een dagbestedingsgebouw met een dergelijke omvang ongeveer 8 miljoen euro. Gemiva SVG haalt de meerkosten van het Hundertwassergebouw bij elkaar door crowfunding, sponsorgelden en fondsen. Die meerkosten zijn ongeveer € 2 miljoen. Pas als dat bedrag bij elkaar is, start de bouw van ‘Ehren-Stätte der Natur’.

Meer informatie is beschikbaar

Je kunt terecht op de website van Gemiva. Of bekijk deze flyer.  TV West heeft over het Hundertwassergebouw een documentaire gemaakt.

5 september 2018: CDA BSV Leeskring met Wilco Boom en Pieter Gerrit Kroeger

Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 leed de PvdA een historische nederlaag van 29 zetels. Wat is de oorzaak van dit verlies? Hierover ging Wilco Boom in gesprek met 20 PvdA-ers. Zij gaven hun visie op vragen als: Heeft de PvdA zich ‘kapot geregeerd’ met de VVD? Is men het contact met de gewone kiezer kwijt geraakt? Of is die nederlaag het gevolg van een sluipend proces dat zich reeds lang geleden heeft ingezet? Wilco Boom schreef hierover het boek ‘De neergang van de PvdA. Prominente sociaal-democraten over de crisis de weg omhoog.’

Ook het CDA als middenpartij kent deze vragen. Zowel van recenter datum als langer geleden. Pieter Gerrit Kroeger is schrijver van onder andere ‘De rogge staat er dun bij: macht en verval van het CDA, 1974 – 1988’.

De CDA Bestuurdersvereniging afd. Zuid-Holland en de CDA Scholingscommissie Zuid-Holland organiseren vier keer per jaar een leeskring. De volgende staat gepland op woensdag 5 september 2018. Tijdens deze bijeenkomst zullen Wilco Boom en Pieter Gerrit Kroeger in gesprek met elkaar en met de deelnemers.

Tijdens de leeskring Wat kunnen we leren van de overeenkomsten en verschillen? En wat zegt dat over de weg omhoog, voor zowel PvdA als CDA?

Praktische informatie en aanmelden

Datum: Woensdag 5 september 2018
Tijd: 19.30 uur – 21.30 uur
Locatie: Koffiekamer, Provinciehuis Zuid-Holland, Zuid Hollandplein 1 in Den Haag
Aanmelden: Bij Arie Slob via mrarieslob@hetnet.nl

Hart van Holland – Natuurlijke Leefomgeving

In 2017 heeft Zoeterwoude, samen met 9 andere gemeenten in de regio ‘Het Hart van Holland. Regionale agenda Omgevingsvisie 2040’ vastgesteld. In dat document hebben we onze ambities en gezamenlijke koers voor de ontwikkeling van de leefomgeving op ons grondgebied vastgelegd.

In deze visie is een samenwerkingsagenda opgenomen. Waarmee gaan we concreet aan de slag?

Er zijn 5 thema’s met doelstellingen geformuleerd. Die thema’s zijn: verstedelijking, energietransitie, mobiliteit, natuurlijke leefomgeving en digitale informatievoorziening. Aan elk van die thema’s wordt nu verder gewerkt.

Zoeterwoude is coördinator van het thema Natuurlijke leefomgeving.

Natuurlijke leefomgeving

Wat zijn de opgaven waar we bij thema natuurlijke leefomgeving voor staan?  Het gaat dan om onder andere om: het versterken van het (metropolitane) landschap, het behouden en vergroten van de biodiversiteit, het behouden en versterken van de cultuurhistorie. Maar ook om het versterken van het landschap als positieve factor voor het (internationaal) vestigingsklimaat, vasthouden en aantrekken van (internationaal) talent, het tegengaan van bodemdaling, het sterk houden van kustwerken en het beheersen van water. Zo wordt een gezonde leefomgeving voor mens, plant en dier gerealiseerd en (economische) vitale landschappen.  Aan al die (gewenste) toekomstige ontwikkelingen worden zitten risico’s, verplichtingen én ruimtelijke consequenties.  Dat wordt allemaal doorgerekend.

 

Acties

Om dat in beeld te brengen worden de effecten van klimaatverandering, verstedelijking, bodemdaling en grondgebruik verkend. Daarmee kunnen de gevolgen voor biodiversiteit goed worden meegewogen in beslissingen over verstedelijking, het landschap en grondgebruik. Tijdens het traject worden ook de mogelijkheden bestudeerd om het landschappelijk raamwerk te versterken. Daarnaast bekijken we hoe de overgangen van open landschap naar dorpskernen en stedelijk gebied beter en mooier kunnen worden geaccentueerd.

Aanpak

Na een inventarisatie en analyse organiseert een kernteam 3 ateliers met betrokken gemeenten en partijen: bewoners, bedrijven, instellingen/ maatschappelijke organisaties en agrariërs. Bij het uitvoeren van die verkenningen bieden de bureau’s marco.broekman (stedebouw, onderzoek en architectuur) en Flux Landscape (landschapsarchitectuur) ondersteuning. Het eerste ateliers is eerder deze maand geweest. Die ging over ‘inventarisatie en waardering’.  Het ging tijdens die bijeenkomst over vragen als: Wat vinden we van onze leefomgeving? Hoe waarderen we onze omgeving en welke verwachtingen hebben we voor de toekomst over onze omgeving? Er volgen later dit jaar nog 2 van die interactieve werkbijeenkomsten. Rond de jaarwisseling ligt er een visie.

Ook de andere thema’s kennen een soortgelijke aanpak. Aan het begin van 2019 liggen er dus vanuit de verschillende invalshoeken visies en visiekaarten. Wat er uit de verschillende onderzoeken gaat komen weten we nog niet. Wat we wel weten: we leven en werken in een dichtbevolkte regio. Alle ambities en opgaven vragen meer ruimte dan er beschikbaar is. En dan volgt de spannende uitdaging: het maken van keuzes.

Aan de slag voor sterke winkelgebieden

Het is alweer even geleden dat de Retailvisie Leidse Regio 2025 is vastgesteld. Dat is één van de projecten van Economie071. In Economie071 werken gemeenten, ondernemers en onderwijs uit de Leidse regio samen. Doel van de samenwerking is het versterken van de economische structuur van de regio.  De retailvisie schetst een beeld van sterke winkelgebieden in de Leidse regio. Het opstellen en het hebben van een visie is één, het realiseren van gestelde doelen is een tweede. Daarom is, aansluitend op de visie, gewerkt aan plannen van aanpak hoe zover te komen.

Sterke winkelgebieden

In 2017 heeft het Expertteam Winkelgebieden samen met de winkelgebieden en (vastgoed-)eigenaren gewerkt aan het opstellen van uitvoeringsplannen.  Dat proces heeft geleid tot een aantal algemene regiobrede acties. Daarnaast is per winkelgebied een actieplan opgesteld. Het is dus geen nieuw beleid, maar een uitvoeringsdocument. De stuurgroep heeft een en ander eind vorig jaar vastgesteld. Het hoofdrapport vindt u hier. Ook de plannen van aanpak per winkelgebied zijn digitaal beschikbaar.

Hoe verder – regio?

Hiermee hebben we het startpunt voor fase 2, de verdere uitvoering. De ondernemers hebben de handschoen opgepakt en hebben in dit deel van de uitvoering de trekkersrol. De ondernemers zijn verenigd in de Koepel Leidse Regio en de Katwijkse Ondernemersvereniging. De komende maanden brengen zij de precieze behoefte aan regionale coördinatie en ondersteuning in kaart. Zij kijken daarbij ook naar hoe dit te financieren. Het is daarmee een natuurlijk vervolg op de actieplannen. Al met al ligt er nu een mooi resultaat. De uitdaging zit in het blijvend regionaal afstemmen.

Hoe verder – Zoeterwoude?

Ook voor Zoeterwoude zijn actieplannen gemaakt. Dat geldt zowel voor de Dorpskern als voor de Rijneke Boulevard. Op dit moment heeft de gemeente aan het Expertteam Winkelgebieden opdracht gegeven om voor de Dorpskern aan de slag te gaan. Er worden op dit moment individuele gesprekken gevoerd met betrokken winkeliers en vastgoedeigenaren. In het actieplan voor de Dorpskern staan twee belangrijke punten: samenwerking en visie op het centrum. Uiteraard vormen die elementen een belangrijk onderdeel van de gesprekken. Kortom, het doel van de gesprekken is om inzicht te krijgen in de individuele én gezamenlijke kansen, knelpunten en mogelijkheden. Een sterk winkelcentrum in een leefbaar en vitaal Zoeterwoude-Dorp. Daar gaat het om!

Uiteraard wordt in dit proces ook aan het Plan van Aanpak Rijneke Boulevard aandacht besteed. Daarnaast ligt er voor Zoeterwoude-Rijndijk de gebiedsvisie. Daarover neemt de gemeenteraad volgens planning in februari 2018 een besluit.

Leeskring 21-02-2018: “Bezielde beschaving” met Dave Ensberg-Kleijkers

‘Een toekomst die in het teken staat van wij, niet van ik. Van bezielde verbinding, niet van koude polarisatie’. In zijn schrijversdebuut ‘Bezielde beschaving’ deelt Dave Ensberg-Kleijkers zijn levensverhaal met de wereld. Ensberg schrijft dat het ‘onze heilige opdracht is als mensheid om te zorgen voor een bezielde inclusieve samenleving.’ Een mooie opdracht om tijdens een leeskring over door te praten.

Koning Willem-Alexander riep in zijn kersttoespraak op om “op zoek te gaan naar een groter wij”.  Over de inhoud van Bezielde beschaving merkte een recensent op dat de ‘oplettende lezer al snel door krijgt dat het een traditioneel christendemocratisch verhaal betreft’.

Op woensdag 21 februari 2018 vindt de volgende CDA BSV Leeskring plaats. Tijdens deze avond gaan we met aan de hand van Bezielde beschaving met elkaar in gesprek. Naast zijn persoonlijke levensverhaal gaat Ensberg in op thema’s als samen werken en samen politiek bedrijven in een bezielde beschaving.

Tijdens de leeskring zal vooral de vraag centraal staan hoe we de boodschap van de dialoog over bezielde beschaving, als politicus en bestuurder kunnen omzetten in concrete actie. Dave zal tijdens de avond als referent aanwezig zijn.

Leeskringen worden georganiseerd door de CDA BSV Afdeling Zuid-Holland, in samenwerking met de Scholingscommissie.

Dave Ensberg-Kleijkers is werkzaam als voorzitter van het College van Bestuur van Stichting Biezonderwijs. Daarnaast is hij op diverse fronten maatschappelijk en bestuurlijk actief.

Meer informatie over “Bezielde beschaving” vindt u hier.

Leeskring in het kort:

Wat: Bezielde Beschaving met Dave Ensber-Kleijkers
Wanneer: woensdag 21 februari 2018
Waar: Koffiekamer Provinciehuis Zuid-Holland te Den Haag
Hoe laat: 19.30 uur – 21.30 uur
Aanmelden: Stuur s.v.p. een mail naar mrarieslob@hetnet.nl

De volgende leeskring is op maandag 11 juni. Dan bespreken we het recent verschenen winternummer van CDV, ‘Begrensde vaderlandsliefde’.