Bijen en biodiversiteit (2) – Zoeterwoude BIJvriendelijk

Wilt u meer weten over (wilde) bijen? Waarom zijn bijen zo belangrijk voor de voedselvoorziening? En op welke wijze kunt u zelf een bijdrage leveren aan bij-vriendelijkheid?

Donderdag 23 maart wordt er op het gemeentehuis van Zoeterwoude een lezing gegeven door John Smit, bijendeskundige van Naturalis.  Zelf vertel ik wat over de bij-vriendelijke activiteiten die specifiek in Zoeterwoude worden ondernomen, zoals Boeiend Bloeiend Bedrijventerrein Grote Polder.

Bij de start van de campagne voor het Bijenlandschap in 2016 heeft Zoeterwoude ook een bij geadopteerd, de gewone sachembij. Ook onze adoptiebij geef ik aandacht.

Meer weten? Kom naar de bijeenkomst! Vanaf 15.15 uur staat de koffie klaar.

 

Of: Kijk eens op www.bijenlandschap.nl voor meer informatie.

Debatavond Landelijk Gebied Zoeterwoude

Op donderdagavond 16 februari vond in De Meester een debatavond plaats over het Landelijk Gebied Zoeterwoude.

Tijdens die debatavond, waar zo’n 150 personen aanwezig waren, werden de resultaten gepresenteerd van de inloopmiddagen- en avonden die eerder hadden plaatsgevonden.

De vraag die zowel bij de inloop als de debatavond centraal stond, was: Hoe zien inwoners, agrariërs, ondernemers en belangenorganisaties de toekomst van ons multifunctionele landelijk gebied? De presentatie van die avond is terug te vinden op de website van Gemeente Zoeterwoude.

Tijdens de avond kwamen de grotere thema’s, zoals die ook in ‘Hart van Holland. Regionale Agenda voor een Omgevingsvisie 2040’ benoemd worden aan de orde. Als je over ‘Het Hart van Holland’ meer wilt meten, klik dan hier.

Terugkijken?

Van deze avond is op diverse manieren verslag gedaan. Zo stond er in het Leids Nieuwsblad en het Leidsch Dagblad een reportage.

Door Marieke van de Betekenaar is een verslag van de avond getekend. Die vind je hieronder.

En last but not least: Door Beelding Media Producties is een video gemaakt van de avond; klik hier.  De opbrengst van onder andere deze avond wordt meegenomen in het op te stellen Omgevingsplan. Het omgevingsplan zal te zijner tijd, als de Omgevingswet wordt ingevoerd, het bestemmingsplan vervangen. Over het vervolg word je op de hoogte gehouden. Ook bij dat vervolg is meedenken en -praten nuttig en nodig!

Bijen en biodiversiteit (1) – Groene Cirkel Bijenlandschap

Bijen vervullen een sleutelrol in de natuur. In grote delen van de wereld zijn zij de belangrijkste bestuivers van wilde planten en een groot aantal land- en tuinbouwgewassen. De laatste tijd boer(d)en de bijen achteruit. Verschillende oorzaken zijn aan te wijzen, zoals het gebruik van pesticiden.

Maar ook het feit dat weilanden en akkers weinig tot geen bloemen meer bevatten is daar debet aan. En om niet meer oorzaken te noemen: ook onze tuinen zijn niet altijd bijvriendelijk te noemen. Dat kan door een groot versteend oppervlakte, of een mooi gemaaid gazon, waar voor een bij geen stuifmeel te halen valt.

Groene Cirkel Bijenlandschap

Daarom is in 2015 de Groene Cirkel Bijenlandschap opgericht. Doel is wintersterfte en achteruitgang van de bij terug te dringen. Deze Groene Cirkel maakt onderdeel uit van het programma Groene Cirkels, een initiatief van de Provincie Zuid-Holland, Heineken en Alterra Wageningen op het gebied van duurzaamheid.

In de afgelopen 2 jaar heeft Groene Cirkel Bijenlandschap als pilot een goede start gemaakt. Groene Cirkel Bijenlandschap heeft in de afgelopen periode gewerkt aan:

  • het opzetten van een sociaal netwerk;
  • het gezamenlijk formuleren van een richtinggevende visie;
  • het starten van een aantal projecten op basis van deze visie.

Bij het netwerk zijn op dit moment ruim 2000 personen betrokken, er is een visie ondertekend, en er is een groot aantal projecten in gang gezet. In Zoeterwoude is er afgelopen jaar langs het Molenpad een bijen- en vlinderidylle gerealiseerd. Op dit moment wordt op Bedrijventerrein Grote Polder het project Boeiend Bloeiend Bedrijventerrein gerealiseerd. Agrariërs doen mee met het project Groene Linten.

Zoeterwoude heeft ook een heuse adoptiebij, de gewone sachembij. Alle gemeenten, die in maart vorig jaar de visie hebben ondertekend, hebben een eigen adoptiebij gekregen.

Nieuwe fase

Zoals ik al schreef: er volgt nu een nieuwe fase. Nog steeds zullen nieuwe projecten worden gestart. De komende periode concentreert Groene Cirkel Bijenlandschap zich verder op het mobiliseren van de verschillende doelgroepen: burgers, agrariërs, gemeenten en bedrijven. Daarnaast wordt ingezet op kennisontwikkeling en monitoring. In 2015 is een nulmeting georganiseerd. Die monitoring zal in 2018 worden herhaald. Doel van die monitoring is om te achterhalen of bijen daadwerkelijk profiteren van de inspanningen die Groene Cirkel Bijenlandschap pleegt.

Groene Cirkel Bijenlandschap heeft een eigen website: www.bijenlandschap.nl. Op deze website staat een schat aan informatie. Over lopende projecten. Tips hoe jezelf ‘bee friendly’ kunt zijn. En nog veel meer.

Deze blog is de eerste in een serie die de komende tijd onder de titel ‘Bijen en biodiversiteit’ zal worden geplaatst.

Kansen door klimaatverandering – Groene Cirkels Water

Kansen door klimaatverandering, was het thema van de bijeenkomst van Groene Cirkels Water op 24 januari jongstleden in De Hooiberg van Heineken.

Het doel van Groene Cirkels is het bijdragen aan een gezamenlijke, regionale aanpak voor het omgaan met klimaatverandering. Eerder schreef ik al een blog over de Klimaatatlas Grote Polder. Tijdens deze avond werd daarop voortgeborduurd. Ongeveer 30 personen (inwoners en mensen van onder meer het bedrijventerrein, gemeente, Hoogheemraadschap en Heineken) bogen zich over de gevolgen van klimaatverandering.

Hasse Goossen, werkzaam bij CAS, zorgde voor een inspirerende en vooral overtuigende aftrap. Hij gebruikte daarbij onder andere dit filmpje, dat duidelijk de temperatuurstijging door de loop der decennia zichtbaar maakt. Binnenkort gaat de Klimaateffectatlas Zuid-Holland online, waar veel informatie te vinden zal zijn over allerlei klimaatscenario’s. Zoeterwoude krijgt op deze website een eigen tabblad. Daarop zal al het materiaal van de sessies, die Groene Cirkels Water over Grote Polder heeft georganiseerd, worden gepubliceerd.

De aanwezigen gingen vervolgens in groepen aan de slag rond de thema’s prettig ondernemen, prettig wonen en prettig recreëren. Daarin stonden de kansen centraal die de klimaatverandering biedt. Klimaatverandering kan als probleem worden opgepakt. We kunnen het ook benaderen vanuit het perspectief van kansen. Bij de benadering als probleem proberen we schade te voorkomen. Bij de benadering als kans kijken we naar de kwaliteit van de leefomgeving. Door het aanpassen aan de veranderende omstandigheden ontstaan er (economische) kansen. kans

De klimaatverandering is een opgave. Voor ons allemaal. De vraag is vervolgens: hoe gaan we ermee om? Pakken we het op als (economische) kans? De vraag hoe we hiermee vanuit gemeentelijk perspectief aan de slag kunnen, staat binnenkort op de agenda.

Leeskring over de toekomst van sociale zekerheid op maandag 20-03-2017

 

Een substantiële belastingverlaging op laagbetaalde arbeid en een toerustingsagenda voor de beroepsbevolking. Dit zijn twee voorstellen die staan in ‘Kiemen van een rechtvaardiger samenleving. De noodzaak van nieuwe vanzelfsprekendheden op het terrein van werk en inkomen’, een rapport van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. Deze studie (uit 2016) naar de toekomst van de sociale zekerheid staat centraal tijdens de leeskring van maandag 20 maart 2017.

Diverse ontwikkelingen, zoals robotisering en automatisering, geringe arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen in de samenleving en vragen over toenemende flexibilisering waren aanleiding voor deze studie. Vanuit christendemocratisch oogpunt zijn deze ontwikkelingen onderzocht, en zijn enkele fundamentele hervormingsvoorstellen gedaan.

Auteur van het rapport, Paul Schenderling: “Het is noodzakelijk om het stelsel van arbeids- en inkomensondersteuning te hervormen, enerzijds omdat het huidige stelsel niet meer rechtvaardig genoeg is, met name voor mensen die buiten het systeem vallen, anderzijds omdat het huidige stelsel op termijn niet houdbaar is. We kiezen voor hervormingen om het goede te kunnen behouden en tegelijkertijd nieuwe vormen van ondersteuning te bieden voor mensen die deze ondersteuning op dit moment onvoldoende krijgen.”. Schenderling zal tijdens de leeskring referent zijn.

Het rapport is digitaal hier te vinden. Bij het WI kunt u, indien gewenst, een papieren exemplaar van het rapport bestellen.

In het kort:

Wanneer:      Maandag 20 maart 2017

Waar:             Provinciehuis Zuid-Holland

Hoe laat:        19.30 uur – 21.30 uur

Aanmelden:  Stuur s.v.p. een mail naar mrarieslob@hetnet.nl

De leeskring wordt georganiseerd door CDA BSV Afdeling Zuid-Holland, samen met de Scholingscommisie CDA Zuid-Holland. In 2017 worden nog 3 leeskringen georganiseerd, en wel op woensdag 21 juni 2017, maandag 11 september 2017 en woensdag 22 november 2017.

CDA Zuid-Holland Leeskring: Samen lezen, begrijpen en toepassen