Aan de slag voor sterke winkelgebieden

Het is alweer even geleden dat de Retailvisie Leidse Regio 2025 is vastgesteld. Dat is één van de projecten van Economie071. In Economie071 werken gemeenten, ondernemers en onderwijs uit de Leidse regio samen. Doel van de samenwerking is het versterken van de economische structuur van de regio.  De retailvisie schetst een beeld van sterke winkelgebieden in de Leidse regio. Het opstellen en het hebben van een visie is één, het realiseren van gestelde doelen is een tweede. Daarom is, aansluitend op de visie, gewerkt aan plannen van aanpak hoe zover te komen.

Sterke winkelgebieden

In 2017 heeft het Expertteam Winkelgebieden samen met de winkelgebieden en (vastgoed-)eigenaren gewerkt aan het opstellen van uitvoeringsplannen.  Dat proces heeft geleid tot een aantal algemene regiobrede acties. Daarnaast is per winkelgebied een actieplan opgesteld. Het is dus geen nieuw beleid, maar een uitvoeringsdocument. De stuurgroep heeft een en ander eind vorig jaar vastgesteld. Het hoofdrapport vindt u hier. Ook de plannen van aanpak per winkelgebied zijn digitaal beschikbaar.

Hoe verder – regio?

Hiermee hebben we het startpunt voor fase 2, de verdere uitvoering. De ondernemers hebben de handschoen opgepakt en hebben in dit deel van de uitvoering de trekkersrol. De ondernemers zijn verenigd in de Koepel Leidse Regio en de Katwijkse Ondernemersvereniging. De komende maanden brengen zij de precieze behoefte aan regionale coördinatie en ondersteuning in kaart. Zij kijken daarbij ook naar hoe dit te financieren. Het is daarmee een natuurlijk vervolg op de actieplannen. Al met al ligt er nu een mooi resultaat. De uitdaging zit in het blijvend regionaal afstemmen.

Hoe verder – Zoeterwoude?

Ook voor Zoeterwoude zijn actieplannen gemaakt. Dat geldt zowel voor de Dorpskern als voor de Rijneke Boulevard. Op dit moment heeft de gemeente aan het Expertteam Winkelgebieden opdracht gegeven om voor de Dorpskern aan de slag te gaan. Er worden op dit moment individuele gesprekken gevoerd met betrokken winkeliers en vastgoedeigenaren. In het actieplan voor de Dorpskern staan twee belangrijke punten: samenwerking en visie op het centrum. Uiteraard vormen die elementen een belangrijk onderdeel van de gesprekken. Kortom, het doel van de gesprekken is om inzicht te krijgen in de individuele én gezamenlijke kansen, knelpunten en mogelijkheden. Een sterk winkelcentrum in een leefbaar en vitaal Zoeterwoude-Dorp. Daar gaat het om!

Uiteraard wordt in dit proces ook aan het Plan van Aanpak Rijneke Boulevard aandacht besteed. Daarnaast ligt er voor Zoeterwoude-Rijndijk de gebiedsvisie. Daarover neemt de gemeenteraad volgens planning in februari 2018 een besluit.

Leeskring 21-02-2018: “Bezielde beschaving” met Dave Ensberg-Kleijkers

‘Een toekomst die in het teken staat van wij, niet van ik. Van bezielde verbinding, niet van koude polarisatie’. In zijn schrijversdebuut ‘Bezielde beschaving’ deelt Dave Ensberg-Kleijkers zijn levensverhaal met de wereld. Ensberg schrijft dat het ‘onze heilige opdracht is als mensheid om te zorgen voor een bezielde inclusieve samenleving.’ Een mooie opdracht om tijdens een leeskring over door te praten.

Koning Willem-Alexander riep in zijn kersttoespraak op om “op zoek te gaan naar een groter wij”.  Over de inhoud van Bezielde beschaving merkte een recensent op dat de ‘oplettende lezer al snel door krijgt dat het een traditioneel christendemocratisch verhaal betreft’.

Op woensdag 21 februari 2018 vindt de volgende CDA BSV Leeskring plaats. Tijdens deze avond gaan we met aan de hand van Bezielde beschaving met elkaar in gesprek. Naast zijn persoonlijke levensverhaal gaat Ensberg in op thema’s als samen werken en samen politiek bedrijven in een bezielde beschaving.

Tijdens de leeskring zal vooral de vraag centraal staan hoe we de boodschap van de dialoog over bezielde beschaving, als politicus en bestuurder kunnen omzetten in concrete actie. Dave zal tijdens de avond als referent aanwezig zijn.

Leeskringen worden georganiseerd door de CDA BSV Afdeling Zuid-Holland, in samenwerking met de Scholingscommissie.

Dave Ensberg-Kleijkers is werkzaam als voorzitter van het College van Bestuur van Stichting Biezonderwijs. Daarnaast is hij op diverse fronten maatschappelijk en bestuurlijk actief.

Meer informatie over “Bezielde beschaving” vindt u hier.

Leeskring in het kort:

Wat: Bezielde Beschaving met Dave Ensber-Kleijkers
Wanneer: woensdag 21 februari 2018
Waar: Koffiekamer Provinciehuis Zuid-Holland te Den Haag
Hoe laat: 19.30 uur – 21.30 uur
Aanmelden: Stuur s.v.p. een mail naar mrarieslob@hetnet.nl

De volgende leeskring is op maandag 11 juni. Dan bespreken we het recent verschenen winternummer van CDV, ‘Begrensde vaderlandsliefde’.

Bijen en biodiversiteit (4)

Boeiend Bloeiend Bedrijventerrein Grote Polder

In eerdere blogs schreef ik al over diverse activiteiten die plaatsvinden rond de bij. Gemeente Zoeterwoude werkt in Groene Cirkel Bijenlandschap met heel veel partijen samen aan een bloemrijk netwerk dat (wilde) bijen voldoende voedsel en nestgelegenheid biedt en het landschap aantrekkelijker en kleurrijker maakt. Het bijenlandschap levert daarmee een bijdrage aan biodiversiteit.

In deze blog ga ik wat dieper in op deze term. Vervolgens maak ik dat concreet door de vertaling te maken naar het bijenlandschap.

Biodiversiteit

Biodiversiteit is een veelomvattend begrip. Het is de term die gebruikt om de soortenrijkdom op aarde mee aan te geven. Biodiversiteit gaat dus over soortenrijkdom , over verschillende soorten bloemen, planten en dieren. Het gaat tegelijkertijd om meer, om de sbiodiversiteitamenhang van soorten met elkaar en hun leefomgeving. Deze ecosystemen leveren schone lucht, waterberging, opvang van CO2, bestuiving van ons voedsel en ruimte voor ontspanning. Onmisbaar voor een gezonde leefomgeving!

Wereldwijd staat biodiversiteit onder druk. Door menselijk handelen: door bebouwing en verkeer, door intensief gebruik als landbouwgrond, door klimaatverandering. Zowel nationaal als internationaal is het beleid er op gericht om ongewenste veranderingen in de soortenrijkdom tegen te gaan. Dat gebeurt onder andere met natuurbeschermingsbeleid, bijvoorbeeld door het aanwijzen van beschermde gebieden. Meer en meer komen we tot het inzicht dat alleen het in standhouden van beschermde gebieden niet voldoende zekerheid bieden. Minstens net zo belangrijk is het om die gebieden via het tussenliggende landschap met elkaar in verbinding te brengen. Het inzetten op een groene infrastructuur levert daarmee een groter rendement op dan oplossingen die gericht zijn op één doel.

Bijenlandschap

De gemeente Zoeterwoude stimuleert biodiversiteit binnen en buiten de bebouwde kom. Bijvoorbeeld door de aanleg van natuurvriendelijke oevers, bloemrijke bermen, stimuleren van biodiversiteit op bedrijventerreinen en deelname aan het platform Groene Cirkels. Groene Cirkels Bijenlandschap is alweer enkele jaren bezig als project. De kaart laat zien hoe via het bijenlandschap gebieden met elkaar in verbinding worden gebracht. Het gaat bij deze gebieden niet zozeer om beschermde natuurgebieden, maar het laat wel duidelijk zien op welke wijze biodiversiteit ondersteund kan worden. In de film die gemaakt is bij de opening van het Boeiend Bloeiend Bedrijventerrein Grote Polder wordt ook helder aangegeven op welke wijze de bovengeschetste werkwijze uitpakt.

Voor degenen die meer over de resultaten van het bijenlandschap willen weten: Eerder dit jaar is er over de periode april 2015 -maart 2017 een evaluatie geschreven.

Leeskring op 11 september over “Niet de kiezer is gek” met Tom van der Meer

“Wie niet beter weet zou denken dat Nederland te kampen heeft met een diepgaande democratische crisis”.  Zo begint Tom van der Meer zijn publicatie “Niet de kiezer is gek”. Nepparlement, partijkartel, de boze witte man, de kloof tussen burger en elite. Termen, die we met de regelmaat van de klok tegen komen in de media”. Echter: “Het probleem ligt niet bij de kiezer maar bij de politici”, aldus Tom van der Meer.

Tijdens de leeskring van maandag 11 september 2017 staat de “Niet de kiezer is gek” centraal. Tom van der Meer houdt in dit boek een pleidooi voor een herwaardering van de kiezer. Hij houdt de gevestigde politieke partijen, dus ook het CDA, een duidelijke spiegel voor. “Niet de kiezer is gek” is wel omschreven als een onmisbare en nuchtere aanvulling in het debat over onze democratie, “ en werpt een belangrijke steen in de poel van de verandering”. Tom van der Meer gaat met ons in gesprek tijdens deze avond.

Prof. dr. Tom van der Meer is hoogleraar Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Van der Meer doet onder andere onderzoek naar politiek vertrouwen, kiesgedrag en het Nederlandse partijstelsel. Leeskringen worden georganiseerd door de CDA BSV afdeling Zuid-Holland, in samenwerking met de Scholingscommissie.

Deze leeskring is onderdeel van een bredere bezinning rond de toekomst van politieke partijen. Op vrijdag 29 september organiseert de CDA BSV afdeling Zuid-Holland een conferentie rond het thema “Het CDA van de toekomst: hoe kan het CDA zich ontwikkelen tot moderne volksbeweging?”

Ook Christen Democratische Verkenningen, het kwartaalblad van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA,  heeft dit jaar twee themanummers gepubliceerd, over “De toekomst van politieke partijen” en “Het CDA als christendemocratische beweging:  tussen staat en straat”.

In het kort:

Wat:                Leeskring “Niet de kiezer is gek”, met Tom van der Meer

Wanneer:        Maandag 11 september 2017

Waar:              Koffiekamer Provinciehuis Zuid-Holland te Den Haag

Hoe laat:         19.30 uur – 21.30 uur

Aanmelden:    Stuur s.v.p. uiterlijk 6 september a.s. een mail naar mrarieslob@hetnet.nl

 

Wonen in Zoeterwoude

Wonen in Zoeterwoude. De komende jaren wordt er fors gebouwd in Zoeterwoude. Tot en met 2019 worden er 785 woningen gebouwd, het merendeel aan de Rijndijk.

In de jaren 2010 tot en met 2016 zijn er 261 woningen gebouwd, waarvan 104 sociaal. Met een percentage van ruim 38% zit Zoeterwoude daarmee boven de norm van 35% sociale woningbouw, die voor Zoeterwoude geldt. In andere omliggende gemeenten ligt de norm voor sociale woningbouw op 20 tot 30%. Voor de periode 2010 – 2019 is het percentage sociale woningbouw 36,5%. De verschillende bouwplannen voor de toekomst bevinden zich in verschillende stadia. In de onlangs gepresenteerde folder Wonen in Zoeterwoude staat per project aangegeven in welke fase het project zich bevindt, de locatie en de contactgegevens van de ontwikkelaars. Op de website van de gemeente is deze informatie trouwens ook terug te vinden. Tevens zijn alle nieuwbouwprojecten terug te vinden op een interactieve digitale kaart.

Toekomstbestendigheid

Uit onderzoek blijkt dat Zoeterwoude de komende jaren te maken krijgt met vergrijzing. Dat heeft consequenties voor onze bouwplannen. Daarnaast blijft ook de behoefte aan starterswoningen. In woningbouwplannen blijven we daarom aandacht houden voor zowel senioren als starterswoningen.

Het is van groot belang dat het voorzieningenniveau van Zoeterwoude op peil blijft. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld winkels, sportaccommodaties en sociale en culturele activiteiten. Om die voorzieningen te kunnen behouden is het van belang dat een evenwichtige bevolkingsopbouw wordt gestimuleerd. Dat betekent seniorenwoningen, starterswoningen, maar ook (jonge) gezinswoningen. Door voor die verschillende doelgroepen woningen te realiseren, leveren we een bijdrage aan de levensvatbaarheid van Zoeterwoude, de aanwezige voorzieningen en daarmee de leefbaarheid van onze gemeente.

Wonen in Zoeterwoude is een thema dat blijvend aandacht vraagt.

Ook uit het woonwensenonderzoek dat de werkgroep Wonen van Zoeterwoude voor Elkaar heeft verricht, komen opnieuw de woonwensen onder jongeren naar voren. Het onderzoek geeft een inkleuring van de lijnen uit de Woonvisie Zoeterwoude 2025.

 

Eerder in mei kreeg ik de resultaten van dat onderzoek overhandigd tijdens een bijeenkomst, waar een goede discussie plaatsvond. De werkgroep Wonen zal deze avond eerst evalueren; daarna zullen we contact hebben over hoe het vervolg vorm te geven.